2011年11月17日 星期四

uv.32.苾芻品

32.bhikṣuvargo苾芻品

32.1.

[] piṇḍacārikāya bhikṣave hy ātmabharāya hi nānyapoṣiṇe |

devāḥ spṛhayanti tāyine hy upaśāntāya sadā smṛtātmane ||

苾芻行乞食,但維持此身,不長養他物,諸天羨慕佛,寂靜常有念。

[出曜經] 比丘乞求,以得無積,天人所譽,生淨無穢。

[法集要頌經] 苾芻若乞食,以得勿積聚,天人所歎譽,生淨無瑕穢。

cf. ud.3.7

piṇḍapātikassa bhikkhuno, attabharassa anaññaposino,

devā pihayanti tādino, upasantassa - sadā satīmato.


32.2. cf. dhp142

[] piṇḍapātikāya bhikṣave hy ātmabharāya hi nānyapoṣiṇe |

devāḥ spṛhayanti tāyine na tu satkārayaśo ’bhikāṅkṣine ||

苾芻行乞食,但維持此身,不長養他物,諸天羨慕佛,不求敬與名。

[出曜經] 比丘為慈,愛敬佛教,深入止觀,滅行乃安。

[法集要頌經] 苾芻為慈愍,愛敬於佛教,深入妙止觀,滅穢行乃安。

cf. ud.3.8

Piṇḍapātikassa bhikkhuno, Attabharassa anaññaposino

devā pihayanti tādino -No ce saddasilokanissito.

苾芻行乞食,但維持此身,不長養他物,諸天羨慕佛,不依敬與名。


32.3.

[] sarvakarmajahasya bhikṣuṇe dhunvānasya puraskṛtaṃ rajaḥ |

amamasya sadā sthitātmano hy artho nāsti janasya lāpanam ||

苾芻捨諸業,抖落眼前塵,無我堅住者,人言無有義。

[出曜經] 比丘盡諸愛,捨愛去貢高,無我去吾我,此義孰不親。

[法集要頌經] 苾芻諸愛盡,捨愛去貢高,無我去吾我,此義孰不親。

cf. ud.3.1

Sabbakammajahassa bhikkhuno, Dhunamānassa purekataṁ rajaṁ,

Amamassa ṭhitassa tādino, Attho natthi janaṁ lapetave.


32.4.

[] tudanti vācābhir asamyatā janāḥ śarair hi saṃgrāmagataṃ yathā gajam |

śrutvā tu vācāṃ paruṣām udīritām adhivāsayed bhikṣur aduṣṭacittaḥ ||

未調眾以言傷人,如以箭害戰中象,苾芻聞惡所說言,心無瞋恚能堪忍。

未調眾生以言傷人,如以箭傷害戰場中的象,苾芻聞惡言,心無瞋能忍。

[出曜經] 當知是法,身之出要,如象御敵,比丘習行。

[法集要頌經] 當知是法行,身之出要徑,如象御強敵,苾芻恒習行。

cf. ud.4.8

Tudanti vācāya janā asaññatā, Sarehi saṅgāmagataṁ va kuñjaraṁ,

Sutvāna vākyaṁ pharusaṁ udīritaṁ, Adhivāsaye bhikkhu aduṭṭhacitto” ti.32.5.

[] yas tv alpajīvī laghur ātmakāmo yatendriyaḥ sarvagatiḥ pramuktaḥ |

anokasārī hy amamo nirāśaḥ kāmaṃ jahaś caikacaraḥ sa bhikṣuḥ ||

若易活輕利,希求己利益,諸根已調伏,已離一切趣。

追逐無家者,無我無所求,捨諸欲獨行,彼實為苾芻。

若生活簡單、輕利、希求己利解脫、諸根已調、已離一切趣、逐於無家、無我、無求、捨欲、獨行,彼實為苾芻。

[出曜經] 人不壽劫,內與心諍,護身念諦,比丘惟安。

[法集要頌經] 人不壽劫盡,內與自心諍,護身念道諦,苾芻惟淨安。

cf. ud.3.9

Asippajīvī lahu atthakāmo, Yatindriyo sabbadhi vippamutto,

Anokasārī amamo nirāso, Hitvā mānaṁ ekacaro - sa bhikkhū” ti.


32.6. cf.dhp375-376

[] mātraṃ bhajeta pratirūpaṃ śuddhājīvo bhavet sadā |

pratisaṃstāravṛttiḥ syād ācārakuśalo bhavet |

tataḥ pramodyabahulaḥ smṛto bhikṣuḥ parivrajet ||

僅交往等友,生活應清淨,行為須友善,應善巧於行,是故彼多樂,有念苾芻出家。

[出曜經] 念親同朋友,正命無雜糅,施知應所施,亦令威儀具,比丘備眾行,乃能盡苦際。

[法集要頌經] 念親同朋友,正命無雜糅,施知應所施,亦合威儀具,苾芻備眾行,乃能盡苦際。


32.7. cf.dhp362

[] hastasamyataḥ pādasamyato vācā samyataḥ sarvasamyataḥ |

ādhyātmarataḥ samāhito hy ekaḥ saṃtuṣito hi yaḥ sa bhikṣuḥ ||

調御手與足,言語及一切,喜禪定獨居,知足名苾芻。

[出曜經] 手足莫妄犯,節言慎所行,常內樂定意,守行謂比丘。


32.8. cf.dhp364

[] dharmārāmo dharmarato dharmam evānucintayan |

dharmaṃ cānusmaran bhikṣur dharmān na parihīyate ||

樂法喜於法,且隨思惟法,憶念法苾芻,不從法退失。

[出曜經] 樂法欲法,思惟安法,比丘依法,正而不費。

[法集要頌經] 樂法意欲法,思惟安隱法,苾芻依法行,正而勿廢忘。


32.9. cf.dhp373

[] śunyāgāraṃ praviṣṭasya prahitātmasya bhikṣuṇaḥ |

amānuṣā ratir bhavati samyag dharmān vipaśyataḥ ||

已入於空室,苾芻心專一,審觀於諸法,能得天人樂。

[出曜經] 當學入空,比丘靜居,樂非人處,觀察等法。

[法集要頌經] 當學入空定,苾芻常安靜,愛樂非人處,觀察平等法。


32.10. cf.dhp374

[] yato yataḥ saṃspṛśati skandhānām udayavyayam |

prāmodyaṃ labhate tatra prītyā sukham analpakam |

tataḥ prāmodyabahulaḥ smṛto bhikṣuḥ parivrajet ||

若人能親觸:諸蘊之生滅。彼中能得歡,喜與眾多樂,是故彼多歡,有念苾芻出家。

[出曜經] 當制五陰,服意如水,清淨和悅,為甘露味。

[法集要頌經] 當制於五蘊,服意如水流,清淨恒和悅,為飲甘露味。


32.11.

[] yathāpi parvataḥ śailo vāyunā na prakampate |

evaṃ rāgakṣayād bhikṣuḥ śailavan na prakampate ||

如彼石岩山,不為風所動,苾芻貪盡故,如岩不傾動。


32.12.

[] yathāpi parvataḥ śailo vāyunā na prakampate |

evaṃ dveṣakṣayād bhikṣuḥ śailavan na prakampate ||

如彼石岩山,不為風所動,苾芻瞋盡故,如岩不傾動。


32.13.cf.ud.3.4

[] yathāpi parvataḥ śailo vāyunā na prakampate |

evaṃ mohakṣayād bhikṣuḥ śailavan na prakampate ||

如彼石岩山,不為風所動,苾芻癡盡故,如岩不傾動。

[出曜經] 如彼極峻山,不為風所動,比丘盡愚癡,所在不傾動。

[法集要頌經] 如彼極峻山,不為風所動,苾芻盡愚癡,所在不傾動。


32.14.

[] yathāpi parvataḥ śailo vāyunā na prakampate |

evaṃ mānakṣayād bhikṣuḥ śailavan na prakampate ||

如彼石岩山,不為風所動,苾芻慢盡故,如岩不傾動。


32.15.

[] yathāpi parvataḥ śailo vāyunā na prakampate |

evaṃ lobhakṣayād bhikṣuḥ śailavan na prakampate ||

如彼石岩山,不為風所動,苾芻貪盡故,如岩不傾動。


32.16.

[] yathāpi parvataḥ śailo vāyunā na prakampate |

evaṃ tṛṣṇākṣayād bhikṣuḥ śailavan na prakampate ||

如彼石岩山,不為風所動,苾芻愛盡故,如岩不傾動。


32.17. cf.dhp367

[] yasya samnicayo nāsti yasya nāsti mamāyitam |

asantaṃ śocate naiva sa vai bhikṣur nirucyate |

若無有積聚,若無有取著,無所有不憂,乃名真苾芻。

[出曜經] 一切名色,非有莫惑,不近不愛,乃為比丘。

[法集要頌經] 一切諸名色,非有莫生惑,不近則不愛,乃名真苾芻。


32.18. cf.dhp266

[] bhikṣur na tāvatā bhavati yāvatā bhikṣate parān |

veśmān dharmān samādāya bhikṣur bhavati na tāvatā ||

所謂比丘者,非但以乞食,受持在家法,是何名比丘?

[出曜經] 比丘非別,慢誕無戒,捨貪思道,乃應比丘。

[法集要頌經] 苾芻非剃髮,慢誕無戒律,捨貪思惟道,乃應真苾芻。

1.雜阿含97

所謂比丘者,非但以乞食,受持在家法,是何名比丘?

2.別譯雜阿含263

不必從他乞,得名為比丘,雖具在家法,正修於梵行。

3.Catumahārājasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 182.

Na tena bhikkhako hoti, yāvatā bhikkhate pare;

vissaṃ dhammaṃ samādāya, bhikkhu hoti na tāvatā.

4.Enomoto 1994, no.0097

bhikṣur na tāvatā bhavati yāvatā bhikṣate parān |

veśmān dharmān samādāya bhikṣur bhavati na tāvatā ||


32.19. cf. dhp267, uv11.12

[] yas tu puṇyaṃ ca pāpaṃ ca prahāya brahmacaryavān |

viśreṇayitvā carati sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已捨福惡,具有梵行者,觀察已而行,彼實名苾芻。

1.雜阿含97

於功德過惡,俱離修正行,其心無所畏,是則名比丘。

2.別譯雜阿含263

福果及惡報,俱斷無相著,乾竭諸有結,是名比丘法。

3.Catumahārājasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 182.

Yodha puññañca pāpañca, bāhitvā brahmacariyaṃ;

saṅkhāya loke carati, sa ve bhikkhūti vuccatī”ti.

4.Enomoto 1994, no.0097

yas tu puṇyaṃ ca pāpaṃ ca prahāya brahmacaryavā(n) |

viśreṇayitvā carati sa vai bhikṣur nirucyate ||


32.20. cf.dhp368

[] maitrāvihārī yo bhikṣuḥ prasanno buddhaśāsane |

adhigacchet padaṃ śāntam asecanakadarśanam ||

若苾芻住慈,信敬於佛教,能得寂靜跡,能得殊妙見。

[出曜經] 比丘得慈定,承受諸佛教,極得滅盡跡,無親慎莫睹。

[法集要頌經] 苾芻得慈定,承受諸佛教,極得滅盡跡,無親慎莫覩。


32.21. cf.dhp368

[] maitrāvihārī yo bhikṣuḥ prasanno buddhaśāsane |

adhigacchet padaṃ śāntaṃ saṃskāropaśamaṃ sukham ||

若苾芻住慈,信敬於佛教,能得寂靜跡,諸行寂靜樂。32.22. cf.dhp368, uv.6.7

[] maitrāvihārī yo bhikṣuḥ prasanno buddhaśāsane |

abhavyaḥ parihāṇāya nirvāṇasyaiva so ’ntike ||

若苾芻住慈,信敬於佛教,不可能退墮,彼實近涅槃。32.23.

[] udagracittaḥ sumanā hy abhibhūya priyāpriyam |

prāmodyabahulo bhikṣur duḥkhakṣayam avāpnuyāt ||

心喜極歡悅,已伏喜不喜,苾芻多熙怡,能得諸苦盡。

[出曜經] 心喜極歡悅,如以愛念者,比丘多熙怡,盡空無根源。

[法集要頌經] 心喜極歡悅,加以受念者,苾芻多熙怡,盡空無根源。


32.24. cf.dhp378

[] śāntakāyaḥ ... śāntavāksusamāhitaḥ |

vāntalokāmiṣo bhikṣur upaśānto nirucyate ||

息身.......攝口亦乃善,已除世染著,苾芻為寂靜。 

[出曜經] 息身而息意,攝口亦其善,捨世謂比丘,渡淵無有礙。

[法集要頌經] 息身而息意,攝口亦乃善,捨世為苾芻,度苦無有礙。


32.25. cf.dhp372

[] nāsty aprajñasya vai dhyānaṃ prajñā na dhyāyato ’sti ca |

yasya dhyānaṃ tathā prajñā sa vai nirvāṇasāntike ||

無慧者無定,無定者無慧,兼具定與慧,彼實近涅槃。

[出曜經] 無禪不智,無智不禪,道從禪智,得近泥洹。

[法集要頌經] 無禪則無智,無智則無禪,道從禪智生,得近圓寂路。


32.26. cf.dhp375

[] tasmād dhyānaṃ tathā prajñām anuyujyeta paṇḍitaḥ |

tasyāyaṃ ādir bhavati tathā prājñasya bhikṣuṇaḥ ||

以是故智者,應修定與慧,彼有慧苾芻,以此為首先。


32.27. cf. uv.31.50, dhp185

[] saṃtuṣṭir indriyair guptiḥ prātimokṣe ca saṃvaraḥ |

mātrajñatā ca bhakteṣu prāntaṃ ca śayanāsanam ||

adhicitte samāyogaṃ yasyāsau bhikṣur ucyate ||

知足護諸根,別解脫律儀,於飲食知量,及邊際床座。勤修增上心,此名為苾芻。

[出曜經] 禪無放逸,莫為欲亂,無吞洋銅,自惱燋形。

[法集要頌經] 禪行無放逸,莫為欲亂心,無吞洋銅汁,自惱燋形軀。


32.28.

[] yasya kāyena vācā ca manasā ca na duṣkṛtam |

kalyāṇaśīlaṃ āhus taṃ hrīmantaṃ bhikṣum uttamam ||

若以身與語,及意不作惡,稱彼有善戒,有慚苾芻勝。

[出曜經] 能自護身口,護意無有惡,後獲禁戒法,故號為比丘。

[法集要頌經] 能自護身口,護意無有惡,後獲禁戒法,故號為苾芻。


32.29.

[] dharmāḥ subhāvitā yasya saptasambhodhapakṣikāḥ |

kalyāṇadharmaṃ āhus taṃ sadā bhikṣuṃ samāhitam ||

諸有能善修,七等覺支法,此名為妙法,常有定苾芻。

[出曜經] 諸有修善法,七覺意為本,此名為妙法,故曰定比丘。

[法集要頌經] 諸有修善法,七覺意為本,此名為妙法,故名定苾芻。


32.30.

[] ihaiva yaḥ prajānāti duḥkhasya kṣayaṃ ātmanaḥ |

kalyāṇaprajñaṃ āhus taṃ sadā śīlam anāsravam ||

若於此世間,能知己苦盡,此名為善智,此戒常無漏。

[出曜經] 如今現所說,自知苦盡源,此名為善本,是無漏比丘。

[法集要頌經] 如今現所說,自知苦盡源,此名為善本,是無漏苾芻。


32.31. cf.dhp271

[] na śīlavratamātreṇa bahuśrutyena vā punaḥ |

tathā samādhi lābhena viviktaśayanena vā ||

na śīla-vrata-mātreṇa bahu-śrutyena vā punaḥ |

不 戒 律 僅 多 聞 或 再

tathā samādhi-lābhena vivikta-śayanena vā ||

如是 三昧 力 獨 居

不以戒律行,或由於多聞,如是三昧力,或由於獨居。

[出曜經] 不以持戒力,及以多聞義,正使得定慧,不著於文飾,比丘有所持,盡於無漏行。

[法集要頌經] 不以持戒力,及以多聞義,正使得定意,不著於文飾。


32.32. cf.dhp272

[] bhikṣur viśvāsaṃ āpadyed aprāpte hy āsravakṣaye |

spṛśet tu sambodhisukham akāpuruṣasevitam ||

未至諸漏盡,苾芻有所倚,然觸正覺樂,非鄙夫所得。

[此句續上頌:不以戒律行,或由於多聞,如是三昧力,或由於獨居,未至諸漏盡,苾芻有所倚,然觸正覺樂,非鄙夫所得。]

[出曜經] 當觀正覺樂,勿近於凡夫,觀此現世事,分別於五陰。

[法集要頌經] 苾芻有所倚,盡於無漏行,當觀正覺樂,勿近於凡夫。


32.33. cf. SN.3.8.

[] tāpajāto hy ayaṃ lokaḥ skandhā nātmeti manyate |

manyate yena yenāhaṃ tat tad bhavati cānyathā ||

此世間熱惱生,認為:蘊不是我。不論我如何想,彼(下一生)與彼(我所想)有別。[離蘊計我]

[法集要頌經] 觀此現世事,分別於五蘊,修行勿作惡,必強自制心。捨家而得解,意猶復染著。

佛本行集經卷第三十二T03,805b

爾時,世尊見諸眾生,著於諸見,或有眾生,以於欲火,燒然其體,或瞋恚火,或愚癡火,熱燒其體,著於欲事,欲事惱故,即生歡樂,瞋恚癡等,一切亦然。

cf. ud.3.10

ayaṁ loko santāpajāto phassapareto, rogaṁ vadati attato,

yena yena hi maññati tato taṁ hoti aññathā.

世間熱惱生,為觸所征服,人說病為我,不論如何想,此與彼有別。


32.34.

[] loko ’yam anyathā bhūto bhavasakto bhave rataḥ |

bhavābhinandī satataṃ bhavān na parimucyate ||

世間已成餘,著有樂於有,若常樂於有,不能解脫有。

[出曜經] 為之為之,必強自制,捨家而解,意猶復染。

行懈緩者,勞意弗除,非淨梵行,焉致大寶?

佛本行集經卷第三十二T03,805b

而世尊見諸眾生等,為三毒火之所焚燒,即說如是師子吼言:此世間中,諸眾生輩,為有所纏,精勤造業,得於是形,身為大患。處處念著,所生邪意,即常增長,如所增長,即成此有。以有著故,於諸世間,有諸眾生;以有著故,還思念有,即成於有。而其彼等一切眾生,所有之處,即彼有處,受於有苦。

cf. ud.3.10

aññathābhāvi bhavasatto loko bhavapareto, bhavam-evābhinandati,

yad-abhinandati taṁ bhayaṁ, yassa bhāyati taṁ dukkhaṁ.

成為其他者,世間有所著,有所伏,樂於有,若樂彼則是怖,若有怖,則是苦。32.35. cf. ud.3.10

[] yan nandate sa hi bhavo duḥkhasya sa bibheti ca |

uṣyate bhavahānāya brahmacaryaṃ mamāntike ||

若歡喜於有,彼能破於苦,為了捨棄有,於我邊梵行。

若歡喜於有,則是苦,為破壞苦,為捨棄有,於我邊修梵行。

佛本行集經卷第三十二T03,805b

若能滅於彼諸有苦,於此法入,學行梵行,是名梵行。

cf. ud.3.10

yad-abhinandati taṁ bhayaṁ, yassa bhāyati taṁ dukkhaṁ.

bhavavippahānāya kho panidaṁ brahmacariyaṁ vussati.

若樂彼則是怖,若有怖,則是苦。為了捨棄有,安住於梵行。32.36.

[] ye bhavena bhavasyaiva prāhur niḥsaraṇaṃ sadā |

aniḥsṛtān bhavā sarvāṃs tān vadāmi sadā v aham ||?

若說以有出離有,我說:彼一切不能出離有。

佛本行集經卷第三十二T03,805b

若有沙門及婆羅門,以著有患,知出諸有,彼等皆名無著諸有,如是知已,能出諸有,我如是說。若復沙門及婆羅門,以有而說,欲脫諸有,彼等一切不名脫有,我如是說。如是之人,墮於邪道,名受大苦,我如是說。捨於世間一切邪道,盡彼一切諸苦業果,既盡諸苦,即名無有。

cf. ud.3.10

ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā bhavena bhavassa vippamokkham-āhaṁsu,

sabbe te avippamuttā bhavasmā ti vadāmi.

不論沙門婆羅門,說以有解脫有,我說:彼一切不能解脫有。

Ye vā pana keci samaṇā vā brāhmaṇā vā vibhavena bhavassa nissaraṇam-āhaṁsu,

sabbe te anissaṭā bhavasmā ti vadāmi.

不論沙門婆羅門,說以無有出離有,我說:彼一切不能出離有。32.37.

[] pratītya duḥkham upadhiṃ bhavaty upadhisaṃbhavam |

kṣayāt sarvopadhīnāṃ tu nāsti duḥkhasya saṃbhavaḥ ||

緣取著有苦,因取著存有,一切取滅故,無有苦出現。

cf. ud.3.10

upadhiṁ paṭicca dukkham idaṁ sambhoti,

sabbūpādānakkhayā natthi dukkhassa sambhavo.

緣於取,此苦生。因一切取盡,無有苦生。32.38.

[] anityā hi bhavāḥ sarve duḥkhā vipariṇāminaḥ |

paśyataḥ prajñayā sarve kṣīyante nābhinanditāḥ ||

一切有無常、苦、變異,以智而見者,一切滅不喜,

佛本行集經卷第三十二T03,805b

此是世間,眾生我見,各各皆以無明所欺,樂著諸有,著諸有已,即不能得解脫諸苦。若復有人,於一切處觀察諸有,於一切處未遠離有,而一切處並在於有,既住在有,是名無常,是名為苦,是名無實。於無實法,如是如是,如實正智,應當觀知。若能如是正智觀者,即盡諸有,及愛盡已,於無有處亦不心念,是則名為得滅。

cf. ud.3.10

Lokam-imaṁ passa puthū avijjāya paretā, bhūtā bhūtaratā bhavā aparimuttā.

你看此世界!凡夫為無明所伏,眾生樂於有,不能離於有。

Ye hi keci bhavā sabbadhi sabbattatāya,

sabbe te bhavā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā.

任何有,不論何處,不論何方面。彼一切有無常、苦、變異法。

Evam-etaṁ yathābhūtaṁ, sammappaññāya passato,

Bhavataṇhā pahīyati, vibhavaṁ nābhinandati.

如是以正智如實見此。有貪盡,不樂無有。32.39.

[] nirvṛtasya sadā bhikṣor āyatyām upaśāmyate |

abhibhūto bhavaḥ sarvo duḥkhāntaḥ sa nirucyate ||

已解脫苾芻,於當來寂靜,一切有已伏,稱彼至苦邊。

佛本行集經卷第三十二T03,805c

比丘既得滅已,即更不生於後世有,不受後身,即能降伏一切眾魔,即得勝於一切鬥陣,即一切處得大利益,於諸有處,不念不思。

cf. ud.3.10

Sabbaso taṇhānaṁ khayā asesavirāganirodho Nibbānaṁ.

因一切貪盡,得無餘、離欲、滅盡的涅槃。

Tassa nibbutassa bhikkhuno, anupādānā punabbhavo na hoti.

已解脫的苾芻無取故,無有後有。

Abhibhūto Māro vijitasaṅgāmo, Upaccagā sabbabhavāni tādī” ti.

已伏戰場中的勝利者-魔,此人越過一切有。32.40.

[] sadopaśāntacittasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro mukto ’sau mārabandhanāt ||

永得寂靜心,有已斷苾芻,已盡生輪迴,彼脫魔羅縛。

[出曜經] 心得永休息,比丘攝意行,以盡老病死,便脫魔縛著。

[法集要頌經] 習行懈緩者,勞意勿除之,非淨則梵行,焉致大財寶。

心得永休息,苾芻攝意行,以盡老病死,便脫魔羅縛。

cf. ud.4.10

Upasantasantacittassa netticchinnassa bhikkhuno,

Vikkhīṇo jātisaṁsāro mutto so Mārabandhanā” ti.32.41.

[] sadopaśāntacittasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punar bhavaḥ ||

永得寂靜心,有已斷苾芻,已盡生輪迴,今不復受有。

[出曜經] 心以得永寂,比丘攝意行,以盡老病死,更不復受有。

[法集要頌經] 心已得永寂,苾芻攝意行,以盡老病死,更不復受有。


32.42.

[] anavasrutacittasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro mukto ’sau mārabandhanāt ||

已壞 生 輪迴 解脫 此 魔羅 縛

永得無漏心,有已斷苾芻,已盡生輪迴,彼脫魔羅縛。


32.43.

[] anavasrutacittasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punar bhavaḥ ||

永得無漏心,有已斷苾芻,已盡生輪迴,今不復受有。

[出曜經] 無有結使心,比丘攝意行,以盡老病死,更不復受有。


32.44.

[] vikṣīṇabhavatṛṣṇasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro mukto ’sau mārabandhanāt ||

已壞諸有貪,有已斷苾芻,已盡生輪迴,彼脫魔羅縛。


32.45.

[] vikṣīṇabhavatṛṣṇasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punar bhavaḥ ||

已壞諸有貪,有已斷苾芻,已盡生輪迴,今不復受有。

[出曜經] 以斷於愛根,比丘攝意行,以盡老病死,更不復受有。

[法集要頌經] 以斷於愛相,苾芻攝意行,以盡老病死,更不復受有。

無有結使心,苾芻攝意行,以盡老病死,更不復受有。


32.46.

[] ucchinnabhavatṛṣṇasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro mukto ’sau mārabandhanāt ||

已斷諸有貪,有已斷苾芻,已盡生輪迴,彼脫魔羅縛。


32.47.

[] ucchinnabhavatṛṣṇasya vastucchinnasya bhikṣuṇaḥ |

vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punar bhavaḥ ||

已斷諸有貪,有已斷苾芻,已盡生輪迴,今不復受有。

[出曜經] 不以斷有根,比丘攝意行,以盡老病死,更不復受有。

比丘攝意行,以盡老病死,更不復受有,以脫於魔界。

[法集要頌經] 不能斷有根,苾芻攝意行,以盡老病死,更不復受有。

cf. ud.4.9

Ucchinnabhavataṇhassa, santacittassa bhikkhuno,

Vikkhīṇo jātisaṁsāro, ~ natthi tassa punabbhavo” ti.32.48.

[] uttīrṇo yena vai paṅko marditā grāmakaṇṭakāḥ |

yaś ca rāgakṣayaṃ prāptaḥ sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已度淤泥,已碎村落刺,若欲盡已至,彼實名苾芻。

[法集要頌經] 能斷三毒根,苾芻攝意行,以盡老病死,更不復受有,以脫於魔界。

貪心聚落刺,苾芻應思惟,若能遠離彼,佛說真苾芻。


32.49.

[] uttīrṇo yena vai paṅko marditā grāmakaṇṭakāḥ |

yaś ca dveṣakṣayaṃ prāptaḥ sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已度淤泥,已碎村落刺,若瞋盡已至,彼實名苾芻。

[法集要頌經] 瞋心聚落刺,苾芻應思惟,若能遠離彼,佛說真苾芻。


32.50.

[] uttīrṇo yena vai paṅko marditā grāmakaṇṭakāḥ |

yaś ca mohakṣayaṃ prāptaḥ sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已度淤泥,已碎村落刺,若癡盡已至,彼實名苾芻。

[法集要頌經] 癡心聚落刺,苾芻應思惟,若能遠離彼,佛說真苾芻。

cf.ud.3.2

Yassa nittiṇṇo paṅko ca, Maddito kāmakaṇṭako,

Mohakkhayaṁ anuppatto, Sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhu

若已度淤泥,已碎村落刺,若癡盡已至,彼苾芻苦樂中不受。


32.51.

[] uttīrṇo yena vai paṅko marditā grāmakaṇṭakāḥ |

yaś ca mānakṣayaṃ prāptaḥ sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已度淤泥,已碎村落刺,若慢盡已至,彼實名苾芻。

[法集要頌經] 慢心聚落刺,苾芻應思惟,若能遠離彼,佛說真苾芻。

慳悋聚落刺,苾芻應思惟,若能離慳悋,佛說真苾芻。


32.52.

[] uttīrṇo yena vai paṅko marditā grāmakaṇṭakāḥ |

yaś ca lobhakṣayaṃ prāptaḥ sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已度淤泥,已碎村落刺,若貪盡已至,彼實名苾芻。


32.53.

[] uttīrṇo yena vai paṅko marditā grāmakaṇṭakāḥ |

yaś ca tṛṣṇākṣayaṃ prāptaḥ sa vai bhikṣur nirucyate ||

若已度淤泥,已碎村落刺,若欲盡已至,彼實名苾芻。


32.54.

[] yena jitāgrāmakaṇṭakā hy ākrośāś ca vadhāś ca bandhanaṃ ca |

yaḥ parvatavat sthito hy aneyaḥ sukhaduḥkhena na vethate sa bhikṣuḥ ||

已勝村落刺,及罵殺與縛,如山住不移,苾芻苦樂不動搖。

[出曜經] 以勝叢林刺,及除罵詈者,猶如憑泰山,比丘不受苦。

[法集要頌經] 以勝叢林刺,及除罵詈者,猶憑妙高山,苾芻不受苦。

cf.ud.3.3

Yassa jito kāmakaṇṭako,Akkoso ca vadho ca bandhanañ-ca,

Pabbato viya so ṭhito anejo, Sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhu.32.55.

[] yo nātyasaraṃ na cātyalīyaṃ jñātvā vitatham imaṃ hi sarvalokam |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若不極行不極著,已知諸世界虛妄,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 不念今後世,觀世如幻夢,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

[法集要頌經] 不念今後世,觀世如幻夢,苾芻勝彼此,如蛇脫故皮。


32.56. cf.uv.18.21

[] yo rāgam udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jaleruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若貪斷無餘,如斷水生蓮,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 能斷愛根本,盡竭欲深泉,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。


32.57. cf.uv.18.22

[] yo dveṣam udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jale ruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若瞋斷無餘,如斷水生蓮,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.58. cf.uv.18.23

[] yo moham udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jale ruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若癡斷無餘,如斷水生蓮,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.59. cf.uv.18.24

[] yo mānam udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jale ruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若慢斷無餘,如斷水生蓮,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.60.

[] yo lobham udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jale ruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若貪斷無餘,如斷水生蓮,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

 

32.61. cf.uv.18.25

[] tṛṣṇāṃ ya udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jale ruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāt apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若愛斷無餘,如斷水生蓮,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 能斷愛根本,盡竭欲深泉,苾芻勝彼此,如蛇脫故皮。


32.62. cf.SN.1.1

[] yas tu utpalitaṃ nihanti rāgaṃ visṛtaṃ sarpaviṣaṃ yathauṣadhena |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若壞已生欲,如藥壞蛇毒,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 調伏貪愛念,如藥解蛇毒,苾芻能破壞,如蛇脫故皮。 


32.63.

[] yas tu utpalitaṃ nihanti dveṣaṃ visṛtaṃ sarpaviṣaṃ yathauṣadhena |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若壞已生瞋,如藥壞蛇毒,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 調伏瞋恚念,如藥解蛇毒,苾芻能破壞,如蛇脫故皮。


32.64.

[] yas tu utpalitaṃ nihanti mohaṃ visṛtaṃ sarpaviṣaṃ yathauṣadhena |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若壞已生癡,如藥壞蛇毒,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 調伏愚癡念,如藥解蛇毒,苾芻能破壞,如蛇脫故皮。 


32.65.

[] yas tu utpalitaṃ nihanti mānaṃ visṛtaṃ sarpaviṣaṃ yathā_auṣadhena |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若壞已生慢,如藥壞蛇毒,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 調伏憍慢念,如藥解蛇毒,苾芻能破壞,如蛇脫故皮。 

調伏慳悋念,如藥解蛇毒,苾芻能遠離,如蛇脫故皮。


32.66.

[] yas tu utpalitaṃ nihanti lobhaṃ visṛtaṃ sarpaviṣaṃ yathauṣadhena |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若壞已生貪,如藥壞蛇毒,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.67.

[] yas tu utpalitaṃ nihanti tṛṣṇāṃ visṛtaṃ sarpaviṣaṃ yathauṣadhena |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若壞已生愛,如藥壞蛇毒,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.68.

[] yo rāgam udācchinatty aśeṣaṃ naḍasetum iva sudurbalaṃ mahaughaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若斷欲無餘,如洪水衝垮脆弱的蘆葦橋,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 貪欲彼若發,斷截如蘆葦,煩惱如海深,苾芻應精進。


32.69.

[] yo dveṣam udācchinatty aśeṣaṃ naḍasetum iva sudurbalaṃ mahaughaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若斷瞋無餘,如洪水衝垮脆弱的蘆葦橋,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 瞋恚彼若發,斷截如蘆葦,煩惱如海深,苾芻應精進。 


32.70.

[] yo moham udācchinatty aśeṣaṃ naḍasetum iva sudurbalaṃ mahaughaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若斷癡無餘,如洪水衝垮脆弱的蘆葦橋,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 愚癡彼若發,斷截如蘆葦,煩惱如海深,苾芻應精進。


32.71.

[] yo mānam udācchinatty aśeṣaṃ naḍasetum iva sudurbalaṃ mahaughaḥ

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若斷慢無餘,如洪水衝垮脆弱的蘆葦橋,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[法集要頌經] 憍慢彼若發,斷截如蘆葦,煩惱如海深,苾芻應精進。

慳悋彼若發,斷截如蘆葦,煩惱如海深,苾芻應精進。


32.72.

[] yo lobham udācchinatty aśeṣaṃ naḍasetum iva sudurbalaṃ mahaughaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若斷貪無餘,如洪水衝垮脆弱的蘆葦橋,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.73.

[] tṛṣṇāṃ ya udācchinatty aśeṣaṃ naḍasetum iva sudurbalaṃ mahaughaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若斷愛無餘,如洪水衝垮脆弱的蘆葦橋,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.74. cf.SN.3

[] tṛṣṇāṃ ya udācchinatty aśeṣaṃ saritāṃ śīghrajavām aśoṣayajñaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若能斷愛無餘,如枯竭速流的河水,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

cf. SN.3

Yo taṇhamudacchidā asesaṃ, saritaṃ sīghasaraṃ visosayitvā;

so bhikkhu jahāti orapāraṃ, urago jiṇṇamivattacaṃ purāṇaṃ.


32.75.

[] yaḥ kāmaguṇān prahāya sarvān chittvā kāmagatāni bandhanāni |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若捨諸五欲,已斷欲中縛,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 能斷於五欲,斷於欲根本,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

[法集要頌經] 能斷於五欲,斷於欲根本,苾芻勝彼此,如蛇脫故皮。


32.76.

[] yo nīvaraṇāṃ prahāya pañca tv anighaś chinnakathaṃ katho viśalyaḥ |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若已捨五障無罪,已斷疑惑無疑刺,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 能斷於五結,拔於愛欲刺,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

[法集要頌經] 能斷於五結,拔於愛欲刺,苾芻勝彼此,如蛇脫故皮。


32.77. cf.uv.29.56

[] yasya vitarkā vidhūpitās tv ādhyātmaṃ vinivartitā hy aśeṣam |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若已離諸尋,內轉實無餘,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.78.

[] yasya hi vanasā na santi kecin mūlaṃ cākuśalasya yasya naṣṭam |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若無任何愛,已壞不善根,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 諸有無家業,又斷不善根,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

[法集要頌經] 諸有無家業,又斷不善根,苾芻勝彼此,如蛇脫故皮。


32.79.

[] yasya jvarathā na santi kecin mūlaṃ cākuśalasya yasya naṣṭam |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若無有熱惱,已壞不善根,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 諸不有熱惱,又斷不善根,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

斷欲不遺餘,如拔不牢固,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

愛生而流溢,猶蛇含毒藥,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

諸有斷想觀,內不造其心,比丘勝彼此,如蛇脫故皮。

[法集要頌經] 諸有不熱惱,又斷不善根,苾芻勝彼此,如蛇脫故皮。


32.80.

[] yasyānuśayā na santi kecin mūlaṃ cākuśalasya yasya naṣṭam |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若無有隨眠,已壞不善根,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。


32.81.

[] sa bhikṣur yasya śīlāni sa dhyāyī yatra śunyatā |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

持戒謂苾芻,有靜慮空性,苾芻捨此彼,如蛇蛻舊皮。

[出曜經] 持戒謂比丘,有空乃行禪,行者究其源,無為最為樂。

[法集要頌經] 持戒謂苾芻,有空乃行禪,行空究其源,無為最為樂。


32.82.

[] aratiratisaho hi bhikṣur evaṃ ... |

...rāgānuśayaṃ samuddharaṃ hi ||

苾芻忍喜不喜...能斷欲隨眠。

[出曜經] 比丘憂忍憂,分別床臥具,當念無放逸,斷有愛無餘。

[法集要頌經] 苾芻忍所憂,分別床臥具,當習無放逸,斷有愛無餘。

沒有留言:

張貼留言