2011年9月29日 星期四

uv.19.馬喻品

19. aśvavargo馬喻品

19.1. cf.dhp144

[] bhadro yathāśvaḥ kaśayābhispṛṣṭa hy ātāpinaḥ saṃvijitāś careta |

śrāddhas tathā śīlaguṇair upetaḥ samāhito dharmaviniścayajñaḥ |

jitendriyaḥ kṣāntibalair upeto jahāti sarvān sa bhavān aśeṣān ||

如良馬加鞭,當奮怖畏行,如是信具戒,等至法擇智,伏根具足忍,捨諸有無餘。

譬如賢良的馬為鞭所觸,當奮勉怖畏而行,同樣的,有信心、具足戒,以及等至、法抉擇智、伏根、具足忍力,彼能捨一切有無餘。

[出曜經] 如馬調軟,隨意所如,信戒精進,定法要具,忍和意定,是斷諸苦。

[法集要頌經] 譬馬調能軟,隨意如所行,信戒及精進,定法要具足。

獲法第一義,利用故無窮,一心行和忍,得免輪迴苦。


19.2. cf.dhp144

[] bhadro yathāśvaḥ kaśayābhitāḍita hy ātāpinaḥ saṃvijitāś careta |

śrāddhas tathā śīlaguṇair upetaḥ samāhito dharmaviniścayajñaḥ |

sampannavidyācaraṇaḥ pratismṛtas tāyī sa sarvaṃ prajahāti duḥkham ||

如良馬加鞭,當奮怖畏行,如是信具戒,等至法擇智,明行足正念,佛捨一切苦。

譬如賢良的馬為鞭所觸,當奮勉怖畏而行,同樣的,有信心、具足戒,以及等至、法抉擇智、明行足、有念的佛陀,彼能捨離一切苦。


19.3. cf. dhp94

[] yasyendriyāṇi samatāṃ gatāni aśvo yathā sārathinā sudāntaḥ |

prahīṇadoṣāya nirāsravāya devāpi tasmai spṛhayanti nityam ||

諸根已平等,如御所調馬,已除過無漏,天神常羨慕。

若諸根已平等,如馬已為御者所調伏,連天神也常羨慕那些過失已除,得無漏的人。

[出曜經] 從是住定,如馬調御,斷恚無漏,是受天樂。

[法集要頌經] 忍和意得定,能斷諸苦惱,從是得住定,如馬善調御。

斷恚獲無漏,如馬能自調,棄惡至平坦,後受生天樂。


19.4. cf.dhp029

[] apramattaḥ pramatteṣu supteṣu bahujāgaraḥ |

abalāśva iva bhadrāśvaṃ hitvā yāti sumedhasam |

放逸中無逸,於眠多覺悟,如駑駘羸馬,捨有智良馬。

此頌之羸馬與良馬於dhp029中,是相反的,似乎dhp029較有意思。

appamatto pamattesu suttesu bahujāgaro

abalassaṃ 'va sīghasso hitvā yāti sumedhaso.

放逸中無逸,如眾睡獨醒。智者如駿馳,駑駘所不及。

[出曜經] 不恣在放恣,於眠多覺寤,如羸馬比良,棄惡乃為賢。

[法集要頌經] 不恣在放恣,於眠多覺悟,如羸馬比良,棄惡乃為賢。


19.5.cf.dhp143

[] hrīniṣevī hi puruṣaḥ prājño yaḥ susamāhitaḥ |

sarvapāpaṃ jahāty eṣa bhadrāśvo hi kaśām iva ||

若人習慚愧,有智善調心,彼捨一切惡,如良馬捨鞭。

[出曜經] 慚愧之人,智慧成就,是易誘進,如策良馬。

[法集要頌經] 若人有慚愧,智慧可成就,是故易誘進,如策於良馬。


19.6. cf.dhp321

[] dānto vai samitiṃ yāti dāntaṃ rājādhirohati |

dāntaḥ śreṣṭho manuṣyāṇāṃ yo ’tivākyaṃ titīkṣati ||

調御赴集會,調御王可乘,調御人中勝,能忍於謗言。

已調御的象馬可帶到人多的地方,已調御的可供王騎乘,若能堪忍於謗言,是人中最勝調御者。

[出曜經] 譬馬調正,可中王乘,調為人尊,乃受成信。

[法集要頌經] 譬馬若調平,可堪王乘騎,能調為人賢,乃受誠信語。


19.7. cf.dhp322

[] yac cehāśvataraṃ damayed ājanyaṃ vāpi saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

若能調御騾,吉祥信度馬,或矯羅大象,自調勝於彼。

[出曜經] 雖為常調,如彼新馳,亦最善象,不如自調。

[法集要頌經] 雖為常調伏,如彼新馳馬,亦如善龍象,不如自調者。


19.8. cf.dhp323

[] na hi asau tena yānena tāṃ bhūmim adhigacchati |

ātmanā hi sudāntena kṣipraṃ śāntiṃ nigacchati |

na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena dānto dāntena gacchati ||

A. yac cehāśvataraṃ damayed ājanyaṃ vāpi saindavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

B. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisaṃbhavet |

yām ātmanā sudantena bhave duḥkasya pāragaḥ ||

C. yac cehāśvataraṃ damayed ājñānaṃ vāpi saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgam ātmadāntas tato varam ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,能速入寂靜。

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,以調御得至。

A. yac ca iha aśvataraṃ damayed ājanyaṃ vā api saindavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

B. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisaṃbhavet |

yām ātmanā sudantena bhave duḥkasya pāragaḥ ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,能至苦彼岸。

C. yac ca iha aśvataraṃ damayed ājñānaṃ vā api saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgam ātmadāntas tato varam ||

[出曜經] 彼不能乘,人所不至,唯自調者,乃到調方。

[法集要頌經] 彼人不能乘,人所亦不至,惟自調伏者,乃滅一切苦。

彼人不能乘,人所亦不至,惟自調伏者,乃到調方所。

彼人不能乘,人所亦不至,惟自調伏者,得至圓寂路。


19.9.

[] na hy asau tena yānena tāṃ bhūmim adhigacchati |

ātmanā hi sudāntena sarvās tyajati durgatīḥ ||

A. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvān tyajaty durgatiḥ ||

B. yac cehāśvataraṃ damayed ājanyaṃ vāpi saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,捨一切惡趣。

A. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvān tyajaty durgatiḥ ||

B. yac cehāśvataraṃ damayed ājanyaṃ vāpi saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

[出曜經] 彼不能乘,人所不至,唯自調者,滅一切惡。


19.10.

[] na hy asau tena yānena tāṃ bhūmim adhigacchati |

ātmanā hi sudāntena sarvaṃ chinatti bandhanam ||

A. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvaṃ chindati bandhanam ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,能斷一切結。

[法集要頌經] 應常自調伏,亦如止奔馬,能自防制者,念度苦原際。

如馬可王乘,彼地希有生,苾芻善調伏,解脫一切苦。

惟自調伏者,善意如良馬,亦如大象龍,自調最為上。

如王乘智馬,國中所希有,苾芻善調伏,能斷於纏縛。


19.11.

[] na hy asau tena yānena tāṃ bhūmim adhigacchati |

ātmanā hi sudāntena sarvaduḥkhāt pramucyate ||

A. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvaduḥkhāt pramucyate ||

B. yac cehāśvataraṃ damayed ājanyaṃ vāpi saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

C. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvāṃ jahāti sampadam ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,解脫一切苦。

A. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvaduḥkhāt pramucyate ||

B. yac cehāśvataraṃ damayed ājanyaṃ vāpi saindhavam |

kuñjaraṃ vā mahānāgaṃ ātmadāntas tato varam ||

C. na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena sarvāṃ jahāti sampadam ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,能捨一切有。

[出曜經] 彼不能乘,人所不至,唯自調者,脫一切苦。


19.12.

[] na hy asau tena yānena tāṃ bhūmim adhigacchati |

ātmanā hi sudāntena nirvāṇasyaiva so ’ntike ||

na hi tena sa yānena tāṃ bhūmim abhisambhavet |

yāṃ ātmanā sudāntena nirvāṇasyaiva so ’ntike ||

非以彼車乘,能到達彼境,若人善自調,彼實近涅槃。

[出曜經] 彼不能乘,人所不至,唯自調者,得至泥洹。


19.13.

[] ātmānam eva damayed bhadrāśvam iva sārathiḥ |

ātmā hi sudāntena smṛtimān duḥkhapāragaḥ ||

唯調伏自己,如御者調馬,善自調有念,能渡苦彼岸。

[出曜經] 常自調御,如止奔馬,自能防制,念度苦原。

[法集要頌經] 惟自調伏者,此善最無比,亦如善象龍,意念到彼岸。


19.14. cf. dhp380

[] ātmaiva hy ātmano nāthaḥ ātmā śaraṇaṃ ātmanaḥ |

tasmāt samyamayātmānaṃ bhadrāśvam iva sārathiḥ ||

自實為自主,自為自歸依,故應伏自己,如御者調馬。

[出曜經] 自為自衛護,自歸求自度,是故躬自慎,如商賈良馬。

[法集要頌經] 自師自衛護,自歸求自度,是故躬謹慎,如商賈智馬。

2011年9月23日 星期五

uv.18.華品

18. puṣpavargo華品

18.1. cf.dhp44

[] ka imāṃ pṛthivīṃ vijeṣyate yamalokaṃ ca tathā sadevakam |

ko dharmapadaṃ sudeśitaṃ kuśalaḥ puṣpam iva praceṣyate ||

誰征服地界,閻魔界天界?誰善說法句,如巧匠採花?

[出曜經] 孰能擇地,捨鑑取天,唯說法句,如擇善華?

[法集要頌經] 何人能擇地,捨地獄取天,惟說善法句,如採善妙華?


18.2. cf.dhp45

[] śaikṣaḥ pṛthivīṃ vijeṣyate yamalokaṃ ca tathā sadevakam |

sa hi dharmapadaṃ sudeśitaṃ kuśalaḥ puṣpam iva praceṣyate ||

有學克地界,閻魔界天界,有學說法句,如巧匠採花。

[出曜經] 學者擇地,捨鑑取天,善說法句,能採德華。

[法集要頌經] 學人能擇地,捨地獄取天,善說妙法句,能採眾妙華。


18.3. cf.dhp283

[] vanaṃ chindata mā vṛkṣaṃ vanād vai jāyate bhayam |

chittvā vanaṃ samūlaṃ tu nirvaṇā bhavata bhikṣavaḥ ||

截林勿截樹,因林生怖畏,截林與根已,苾芻得圓寂。

[出曜經] 斷林勿斷樹,林中多生懼,斷林滅林名,無林謂比丘。

[法集要頌經] 截林勿截樹,因林生怖畏,截林而滅已,苾芻得圓寂。


18.4. cf.dhp284

[] na chidyate yāvatā vanaṃ hy anumātram api narasya bandhuṣu |

pratibaddhamanāḥ sa tatra vai vatsaḥ kṣīrapaka iva mātaram ||

乃至林未斷,雖少於親屬,意縛於彼處,如犢戀愛母。

只要欲愛林未斷,縱使很少量未斷,人於諸親屬,彼心繫縛於彼處,如飲乳犢子,不離於母牛。

[出曜經] 斷林勿斷樹,林中多生懼,未斷林頃,增人縛著。斷林勿斷樹,林中多生懼,心縛無解,如犢戀母。

[法集要頌經] 截林不斷根,因林生怖畏,未斷分毫間,令意生纏縛。

截林勿斷根,因林生怖畏,心纏最難離,如犢戀愛母。


18.5. cf.dhp285

[] ucchinddhi hi snehaṃ ātmanaḥ padmaṃ śāradakaṃ yathodakāt |

śāntimārgam eva bṛṃhayen nirvāṇaṃ sugatena deśitam ||

當斷己貪愛,如斷水夏蓮,應增寂靜道,佛所說涅槃。

當斷自己的貪愛,猶如從水中拔斷夏蓮,應增善逝所說的寂靜道與涅槃。

[出曜經] 當自斷戀,如秋池華,息跡受教,佛說泥洹。

[法集要頌經] 當自斷愛戀,猶如枯蓮池,息跡受正教,佛說圓寂樂。


18.6. cf.dhp51

[] yathāpi ruciraṃ puṣpaṃ varṇavat syād agandhavat |

evaṃ subhāṣitā vācā niṣphalāsāv akurvātaḥ ||

猶如鮮妙花,色美而無香,如是說善語,彼不行無果。

[出曜經] 如彼可意華,色好而無香,工言華如是,無果不得報。

[法集要頌經] 猶如可意華,色好而無香,巧言華如是,無果不獲報。


18.7. cf.dhp52

[] yathāpi ruciraṃ puṣpaṃ varṇavat syāt sugandhavat |

evaṃ subhāṣitā vācā saphalā bhavati kurvataḥ ||

猶如鮮妙花,色美而芳香,如是說善語,彼實行有果。

[出曜經] 如彼可意華,色好而香潔,工言善如是,必得其果報。

[法集要頌經] 猶如可意華,色好而香潔,巧言善如是,必獲其好報。


18.8. cf.dhp49

[] yathāpi bhramaraḥ puṣpād varṇagandhāv aheṭhayan |

paraiti rasaṃ ādāya tathā grāmān muniś caret ||

猶如蜂採華,不壞色與香,但取味飛去,牟尼入聚然。

[出曜經] 如蜂集華,不擾色香,但取味去,仁入聚然。

[法集要頌經] 猶如蜂採華,不壞色與香,但取味飛去,苾芻入聚然。


18.9. cf.dhp50

[] na pareṣāṃ vilomāni na pareṣāṃ kṛtākṛtam |

ātmanas tu samīkṣeta samāni viṣamāni ca ||

不觀他人惡,勿觀作不作,但自觀身行,若正若不正。

[法集要頌經] 不違他好惡,勿觀作不作,但自觀身行,若正若不正。


18.10. cf.dhp53

[] yathāpi puṣparāśibhyaḥ kuryān mālā guṇān bahūn |

evaṃ jātena martyena kartavyaṃ kuśalaṃ bahu ||

如從諸花聚,得造眾花鬘,如是生為人,當作諸善事。

[出曜經] 多作寶華,結步瑤琦,廣積德者,所生轉好也。

[法集要頌經] 多集眾妙華,結鬘為步搖,有情積善根,後世轉殊勝。

步搖:古代婦女附在簪釵上的一種首飾。《釋名‧釋首飾》:“步搖上有垂珠,步則搖動也。(cf.漢語大詞典)


18.11. cf.dhp377

[] varṣāsu hi yathā puṣpaṃ vaguro vipramuñcati |

evaṃ rāgaṃ ca doṣaṃ ca vipramuñcata bhikṣavaḥ ||

如於雨季中,末拘羅落華,苾芻應如是,除去貪與瞋。

如於雨季中,末拘羅脫落其華。苾芻!如是汝應除貪與瞋。

[出曜經] 猶如雨時華,萌芽始欲敷,婬怒癡如是,比丘得解脫。

[法集要頌經] 如末哩妙華,末拘羅清淨,貪欲瞋若除,苾芻淨香潔。


18.12. cf.dhp58

[] yathā saṃkārakūṭe tu vyujjhite hi mahāpathe |

padmaṃ tatra tu jāyeta śucigandhi manoramam ||

如田糞穢聚,而棄于大道,其中生蓮華,香潔甚可悅。

[出曜經] 如作田溝,近于大道,中生蓮華,香潔可意。

[法集要頌經] 如田糞穢溝,而近于大道,其中生蓮華,香潔甚可悅。


18.13. cf.dhp59, 大莊嚴論經43

[] evaṃ saṃkārabhūte ’sminn andhabhūte pṛthagjane |

prajñayā vyatirocante samyaksambuddhaśrāvakāḥ ||

如是糞穢等,盲昧凡夫中,正覺者弟子,以智慧光照。

[出曜經] 有生死然,凡夫處邊,慧者樂出,為佛弟子。

[法集要頌經] 有生必有終,凡夫樂處邊,慧人愛出離,真是佛聲聞。


18.14. cf.dhp47

[] puṣpāṇy eva pracinvantaṃ vyāsaktamanasaṃ naram |

suptaṃ grāmaṃ mahaugha iva mṛtyur ādāya gacchati ||

採集諸花已,其人心愛著,死神捉將去,如瀑流睡村。

[出曜經] 如有採華,專意不散,村睡水漂,為死所牽。

[法集要頌經] 如人採妙華,專意不散亂,因眠遇水漂,俄被死王降。


18.15. cf.dhp48

[] puṣpāṇy eva pracinvantaṃ vyāsaktamanasaṃ naram |

atṛptam eva kāmeṣu tv antakaḥ kurute vaśam ||

採集諸花已,其人心愛著,於欲不知足,實為死魔伏。

[出曜經] 如有採華,專意不散,欲意無厭,為窮所困。

[法集要頌經] 如人採妙華,專意不散亂,欲意無厭足,常為窮所困。


18.16.

[] puṣpāṇy eva pracinvantaṃ vyāsaktamanasaṃ naram |

anutpanneṣu bhogeṣu tv antakaḥ kurute vaśam ||

採集諸花已,其人心愛著,未獲真財寶,實為死魔伏。

[出曜經] 如有採華,專意不散,未獲財業,為窮所困。

[法集要頌經] 如人採妙華,專意不散亂,未獲真財寶,長為窮所困。


18.17.

[] kumbhopamaṃ kāyam imaṃ viditvā marīcidharmaṃ paribudhya caiva |

chittveha mārasya tu puṣpakāṇi tv adarśanaṃ mṛtyurājasya gacchet ||

知身如坏器,覺悟是幻法,斷魔羅花箭,越死王所見。

[出曜經] 觀身如坏,幻法野馬,斷魔華敷,不睹死王。

[法集要頌經] 觀身如坏器,幻法如野馬,斷魔華開敷,不覩死王路。


18.18. cf.dhp46

[] phenupamaṃ kāyam imaṃ viditvā marīcidharmaṃ paribudhya caiva |

chittveha mārasya tu puṣpakāṇi tv adarśanaṃ mṛtyurājasya gacchet ||

知身如聚沫,覺悟是幻法,斷魔羅花箭,越死王所見。

[出曜經] 此身如沫,幻法自然,斷魔華敷,不睹死王。

[法集要頌經] 是身如聚沫,知此幻化法,斷魔華開敷,不覩死王路。


18.19.

[] kumbhopamaṃ lokam imaṃ viditvā marīcidharmaṃ paribudhya caiva |

chittveha mārasya tu puṣpakāṇi tv adarśanaṃ mṛtyurājasya gacchet ||

知世如坏器,覺悟是幻法,斷魔羅花箭,越死王所見。


18.20.

[] phenupamaṃ lokam imaṃ viditvā marīcidharmaṃ paribudhya caiva |

chittveha mārasya tu puṣpakāṇi tv adarśanaṃ mṛtyurājasya gacchet ||

知世如聚沫,覺悟是幻法,斷魔羅花箭,越死王所見。


18.21. cf. sn.1.1.5

[] yo nādhyagamad bhaveṣu sāraṃ buddhvā puṣpam udumbarasya yadvat |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若於諸有中,已知無真實,如無花果花,比丘棄兩岸,如蛇蛻故皮。

已知於諸有中找不到真實,猶如在無花果樹上找不到花朵,這樣的比丘抛棄此岸與彼岸,猶如蛇蛻去衰老的皮。

[出曜經] 解身與貪,一而不異,學能捨牢有,如選憂曇缽,比丘度彼此,如蛇脫故皮。

[法集要頌經] 若不見死王,慧照如淨華,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。

sn.1.1.5.

yo nājjhagamā bhavesu sāraṃ, vicinaṃ puppham iva udumbaresu;

so bhikkhu jahāti orapāraṃ, urago jiṇṇam iva ttacaṃ purāṇaṃ.


18.22. cf.uv.32.56

[] yo rāgam udācchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jaleruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若貪斷無餘,如斷水生蓮華,比丘棄兩岸,如蛇蛻故皮。

[法集要頌經] 貪瞋癡若斷,如棄毒華根,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。

貪根若除斷,如華水上浮,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。


18.23. cf.uv.32.57

[] yo dveṣam udāchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jaleruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若瞋斷無餘,如斷水生蓮華,比丘棄兩岸,如蛇蛻故皮。

[法集要頌經] 恚根若除斷,如華水上浮,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。


18.24. cf.uv.32.58

[] yo moham udāchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jaleruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若癡斷無餘,如斷水生蓮華,比丘棄兩岸,如蛇蛻故皮。

[法集要頌經] 癡根若除斷,如華水上浮,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。

如人結花鬘,意樂貪無足,不盡現世毒,三根常纏縛。


18.25. cf.uv.32.59

[] yo mānam udāchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jaleruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇam iva tvacaṃ purāṇam ||

若慢斷無餘,如斷水生蓮華,比丘棄兩岸,如蛇蛻故皮。

[法集要頌經] 我慢根除斷,如華水上浮,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。

慳悋根若斷,如華水上浮,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。


18.26. cf.uv.32.61

[] tṛṣṇāṃ ya udāchinatty aśeṣaṃ bisapuṣpam iva jaleruhaṃ vigāhya |

sa tu bhikṣur idaṃ jahāty apāraṃ hy urago jīrṇaṃ iva tvacaṃ purāṇam ||

若愛斷無餘,如斷水生蓮華,比丘棄兩岸,如蛇蛻故皮。

[法集要頌經] 愛支根若斷,如華水上浮,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。

若無煩惱根,獲報善因果,苾芻到彼岸,如蛇脫故皮。